Menu Zavřeno

Stanovy spolku

čl. 1 Název, forma a sídlo

 1. Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu (dále jen „SVZH“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Sídlem SVZH je Samcova 1, 110 00 Praha 1.

čl. 2 Charakter spolku

 1. SVZH je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách, hnutích, a náboženstvích.
 2. Hlavním úkolem SVZH je podpora a popularizace chovu vybraných druhů hmyzu a prosazování společných zájmů v této oblasti.

čl. 3 Hlavní činnost spolku

 1. Činnost SVZH směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  1. zajišťování informovanosti široké veřejnosti o nejnovějším vývoji a možnostech užití hmyzu v nejrůznějších oblastech,
  2. praktická podpora a úzká spolupráce s oblastí vědy a výzkumu užití hmyzu v různých odvětvích,
  3. zajišťování přenosu informací prostřednictvím Výboru na jednotlivé členy,
  4. koordinace společného postupu členů spolku při jednáních a prosazováních zájmů spolku,
  5. podpora a popularizace chovu a užití hmyzu v součinnosti s médii,
  6. dlouhodobě usilovat o zařazení chovu hmyzu na úroveň chovu hospodářských zvířat,
  7. SVZH může spolupracovat s jinými organizacemi,
  8. SVZH je neutrální v otázkách politiky a náboženství. Jakákoliv diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví, jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně je v rámci SVZH nepřípustný a podléhá sankcím

čl. 4 Vznik členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 2. Členem SVZH se může stát zájemce, který:
  1. se ztotožňuje s cíli SVZH,
  2. má zájem v jeho prospěch pracovat,
  3. zaplatí členský příspěvek,
  4. jeho vstup bude schválen Výborem spolku jednomyslně
 3. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů po schválení Výborem SVZH. Seznam členů je veřejná listina a každý člen souhlasí s jeho zveřejněním.
 4. Výbor SVZH může schválit čestným členem spolku fyzickou osobu, která svým postavením, znalostmi nebo schopnostmi může významnou měrou přispět k naplňování a prezentaci cíle spolku. Čestný člen nemá členská práva a povinnosti člena spolku, avšak musí souhlasit s jeho cíli a podporovat je. Čestný člen se může zúčastnit jednání Členské schůze spolku s hlasem poradním.

čl. 5 Zánik členství ve spolku

 1. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi SVZH,
  2. vyloučením člena SVZH Výborem SVZH, a to jednomyslným výsledkem hlasování, pro neplnění členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí jednoho měsíce od odeslání výzvy k odstranění nedostatků,
  3. vyloučením člena SVZH z důvodu chování, které je v rozporu se Stanovami SVZH, a to schválením valnou většinou zúčastněných členů Členské schůze
  4. nezaplacením stanovených členských příspěvků řádně a včas. V tomto případě členství zaniká marným uplynutím jednoho měsíce od zaslání výzvy k nápravě,
  5. úmrtím,
  6. zánikem SVZH

čl.6 Práva a povinnosti členů SVZH

 1. Člen SVZH má právo:
  1. účastnit se jednání Členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci a podílet se na jejím rozhodování,
  2. volit své zástupce do orgánů SVZH,
  3. být volen do orgánů SVZH,
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  5. uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti spolku a jeho hospodaření,
  6. být informován o programu, akcích a činnostech SVZH,
  7. hodnotit práci orgánů SVZH a jeho členů, případně žádat vysvětlení a nápravu,
  8. podílet se na akcích SVZH,
  9. vystoupit z SVZH.
 2. Člen SVZH má povinnost:
  1. chovat se přátelsky ke všem členům SVZH,
  2. aktivně přispívat svou činností k naplňování cílů SVZH,
  3. dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy
  4. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  5. platit řádně a včas členské příspěvky,
  6. neprodleně sdělovat statutárnímu orgánu změny osobních údajů uvedených v přihlášce.

čl. 7 Orgány spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
  1. Členská schůze
  2. Výbor

čl. 8 Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze jeho členů – Členská schůze.
 2. Členská schůze se spolupodílí na rozhodování o zásadních otázkách činnosti SVZH, a to zejména:
  1. schvaluje program Členské schůze
  2. schvaluje stanovy SVZH, její změny a doplňky,
  3. volí a odvolává členy orgánů SVZH,
  4. rozhoduje o vyloučení člena SVZH,
  5. schvaluje plán a finanční rozpočet SVZH,
  6. schvaluje zprávy o činnosti Výboru,
  7. schvaluje roční vyúčtování a roční účetní uzávěrky SVZH,
  8. schvaluje návrh činnosti a projektů SVZH,
  9. rozhoduje o výši členského příspěvku a termínu jeho zaplacení,
  10. rozhoduje o dalších otázkách spolku, pokud si Členská schůze vyhradí rozhodování o nich, nebo svěřují-li je stanovy do působnosti Členské schůze.
 3. Členská schůze může rozhodování o jednotlivé konkrétní otázce přenést na Výbor.
 4. Členskou schůzi svolává Předseda výboru nejméně jednou za 1 rok, a to písemným způsobem s uvedením data a místa konání, nejméně 14 dnů před datem konání Členské schůze.
 5. První Členskou schůzi svolá přípravný výbor písemnou formou nejdéle do 30 dnů ode dne registrace SVZH.
 6. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se více jak 30% stávajících členů SVZH. O konání Členské schůze se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh Členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o Členských schůzích se uschovávají po celou dobu trvání SVZH.
 7. Členská schůze schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů.

čl. 9 Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak:
  1. jednat a rozhodovat o všech věcech, které nepatří do působnosti Členské schůze,
  2. volit Předsedu Výboru,
  3. zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
  4. zajistit a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,
  5. zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání Členské schůze,
  6. přijímat nové členy spolku,
  7. rozhodovat o vyloučení členů SVZH.
 2. Výbor je tříčlenný orgán, který je volen na dobu 3 let. Ze svého středu volí předsedu (a to jednomyslně). Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka.
 3. Prvními členy Výboru se stávají členové přípravného výboru.

čl. 10 Předseda výboru

 1. Předseda výboru zastupuje spolek navenek, řídí práci výboru a svolává jeho jednání. Za svou činnost je odpovědný Výboru. Předseda výboru může delegovat pravomoc k jednotlivým jednáním na kteréhokoliv člena výboru.
 2. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výboru spolku je Předseda výboru povinen do 30 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výboru.
 3. Jménem spolku jedná Předseda výboru a v případě jeho nepřítomnosti plnou mocí pověřený člen Výboru. Za SVZH se podepisuje tak, že k vytištěnému, nadepsanému či otiskem razítka vyjádřenému názvu spolku připojí Předseda výboru svůj vlastnoruční podpis, případně připojí svůj podpis plnou mocí pověřený člen Výboru s dodatkem „v zastoupení“.

čl. 11 Majetek a hospodaření spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává SVZH zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, příjmů z různých akcí, na kterých se SVZH podílí nebo je organizuje, dary, dotacemi a granty.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Majetku je možno užít pouze k podpoře a rozvíjení SVZH. O jeho užití rozhoduje dle své působnosti Výbor SVZH.
 3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 4. Za hospodaření odpovídá Výbor SVZH.

čl. 12 Zánik spolku

 1. SVZH zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, o tomto rozhoduje Členská schůze SVZH dvoutřetinovou většinou přítomných členů,
  2. pravomocným rozhodnutím o rozpuštění spolku za podmínek stanovených zákonem,
  3. zrušením podle platných právních předpisů.
 2. Při zániku SVZH se provede majetkové vypořádání.

čl. 13 Závěrečná ustanovení

 1. Členové SVZH jsou povinni spory mezi sebou, vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů, řešit prostřednictvím orgánů SVZH. Na jiné orgány se mohou obrátit pouze v případě vyčerpání všech prostředků poskytovaných předpisy SVZH. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem sankcí či až odnětí členství v SVZH.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne ……………………….
 3. Zakládajícími členy spolku – členy přípravného výboru – jsou:
 4. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
 5. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.