Menu Zavřeno

Osvětový projekt SVZH 2022

O projektu:

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu podal žádost o dotaci z dotačního programu „Vzdělávání a propagace“ na svoji vzdělávací a osvětovou činnost v roce 2022 a Ministerstvo zemědělství ČR tuto dotaci spolku přidělilo.

Název dotovaného projektu je „Zvýšení povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě živočišné produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství ČR“.

Cílem projektu je představit vybrané druhy hmyzu, které jsou podle platné legislativy ČR nově zařazeny do kategorie hospodářských zvířat, jako plnohodnotnou zemědělskou komoditu se širokým potenciálem zejména v potravinářství, krmivářství a dalších oblastech. Snahou projektu je efektivně vysvětlit, proč by zrovna hmyz měl být v produkci potravin řazen na minimálně stejnou úroveň užitkovosti jako produkty z ostatních druhů hospodářských zvířat, dnes tradičně vyžívaných v živočišné produkci.

V rámci daného projektu bude SVZH vyvíjet tyto propagační a osvětové aktivity:

 1. Produkce informačních tiskovin
 • Dojte k vytvoření informačního letáku, který edukativní formou představí důležitost hmyzu jako živočišné komodity překonávající v mnoha směrech kvalitu komodit z běžných hospodářských zvířat. Letáky budou distribuovány veřejnosti během dvou akcí a po celou dobu realizace projektu, případně rozesílány formou PDF elektronicky.
 • Bude vytvořen přenosný, na téma specificky zaměřený banner (2x), který bude vystavován na plánovaných akcích
 1. Mediální výstupy v tištěných médiích i online médiích
 • Pravidelné umísťování tiskových zpráv na webové stránky SVZH, na kterých bude pro účely projektu speciálně vytvořena sekce věnující se pouze tomuto projektu. Tiskové zprávy budou dále nabídnuty Asociaci soukromého zemědělství, a dalším organizacím, které budou mít zájem vyvěsit je na svoje webové stánky či je dále prezentovat na svých komunikačních kanálech. Tiskové zprávy budu taktéž rozeslány vhodným médiím (zejména celostátním deníkům, televizím a obecně známým a navštěvovaným zpravodajským internetovým serverům).
 • Natočení minimálně 4 krátkých spotů z farmářského a zpracovatelského prostředí. Každý měsíc jeden díl, k použití na veřejném internetu, promítané na akcích, poskytnuté médiím, školám a dalším institucím jako jsou osvětové neziskové organizace zdarma.
 • Minimálně dvě zvukové reportáže prostřednictvím oslovených rádiových stanic.
 1. Tisková konference
 • Uspořádání dvou tiskových konferencí o problematice hmyzu, kde promluví přizvaní odborníci, kteří představí široké využití hmyzu v jednotlivých oblastech zejména s důrazem na trvalé zvyšování kvality surovin používaných v potravinářství a krmivářství, a to i s ohledem na jeho příznivé environmentální dopady. Na tiskových konferencích vystoupí pozvaní odborníci na zmíněno tématiku ze svými přednáškami a následně budou odpovídat na dotazy veřejnosti a přizvaných médií. Jedna akce proběhne v Praze, druhá ve Vlašimi.
 1. Soutěže pro spotřebitele s edukativní složkou
 • Uspořádání jedné dvoudenní (Praha) a jedné jednodenní akce (Vlašim), během kterých bude spotřebitelská veřejnost pomocí soutěží s edukativní složkou, seznámena se všemi výhodami hmyzu. S hmyzem se seznámí nejen teoreticky, ale i prakticky, tím, že si bude moci prohlédnout jednotlivé druhy hmyzu přímo v konkrétních chovných nádobách. Součástí soutěže bude i ochutnávka připravovaného hmyzu pro odvážné, která je důležitá zejména pro prolomení bariéry, tvořené ostychy, předsudky a nízkou zkušeností běžných spotřebitelů.
 • Popis soutěže s edukativní složkou zaměřené na děti (stejná pro obě akce) – každý soutěžící si na k tomu určeném stanovišti zakoupí za poplatek 50 Kč soutěžní certifikát, ten bude po splnění všech úkolů (na různých stanovištích) zároveň sloužit jako diplom. Kromě diplomu získá každý soutěžící po úspěšné splnění všech soutěžních úkolů také možnost ochutnávky kulinářsky připraveného hmyzu. Všechny úkoly budou splňovat požadavek na edukativní význam.
 1. Tvorba a aktualizace webové stránky
 • Dojde k vytvoření nové podsekce již existující webové stánky Spolku výrobců a zpracovatelů hmyzu, která se bude zabývat pouze činnostmi vázanými na realizovaný projekt. Budou na ni umístěné především tiskové zprávy, pozvánky na akce a informace o podpoře projektu Ministerstvem zemědělství, včetně umístění loga MZE.

Projekt podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR

Tisková zpráva 1:

SVZH pořádá propagaci hmyzu v ZOO Praha

Praha – 23.5.2022

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu připravuje na červenec 2022 propagační akci v ZOO Praha zaměřenou na zvýšení povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě živočišné produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství v ČR. Akce se bude konat v rámci víkendu hmyzožravců, který pořádá ZOO Praha ve dnech 16. a 17. července 2022 ve svém vzdělávacím centru. K vidění bude rozšířená expozice několika druhů hmyzu, komentovaná škola vaření hmyzu s ochutnávkami, projekce tematických pořadů a dětští návštěvníci se budou moci zúčastnit několika znalostních soutěží s edukativní složkou.

Akci zaměřenou na propagaci hmyzu jako hospodářského zvířete pořádá Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu s podporou Ministerstva zemědělství ČR. „Stále hledáme nové a zajímavé formy, jak co nejefektivněji seznamovat spotřebitele i odbornou veřejnost se všemi benefity, které používání hmyzu v potravinách a krmivech přináší“ říká Ivan Papoušek, předseda SVZH. „Jsou to výhody ekonomické ale také environmentální, s velmi výrazným pozitivním dopadem na životní prostředí“.

Chov hmyzu pro potravinářské účely se z dlouhodobého hlediska jeví jako jedna z nejudržitelnějších a nejekonomičtějších cest k zabezpečení dostatku potravy pro lidstvo. Přechod na tento způsob potravy by mohl mít zásadní vliv na zmírnění negativního dopadu intenzivního zemědělství, především živočišné produkce na životní prostředí, a to včetně pozitivního vlivu na trvalé snižování spotřeby pitné vody v živočišné produkci.

Vybrané druhy hmyzu, které jsou podle platné legislativy ČR nově zařazeny do kategorie hospodářských zvířat, představují plnohodnotnou zemědělskou komoditu se širokým potenciálem nejen v potravinářství, ale také v krmivářství a dalších oblastech. Cílem pořádané osvětové a propagační akce je efektivně vysvětlit, proč by zrovna hmyz měl být řazen na minimálně stejnou úroveň užitkovosti a přínosu, jako ostatní druhy hospodářských zvířat, dnes tradičně vyžívaných v živočišné produkci.

SVZH bude na této akci v ZOO Praha mj. rozdávat informační letáky, které edukativní formou představí důležitost hmyzu jako živočišné komodity překonávající v mnoha směrech kvalitu komodit z běžných hospodářských zvířat. Kromě expozice s praktickou ukázkou podmínek chovu hmyzu jako hospodářského zvířete budou moci návštěvníci zhlédnout krátké videoukázky z reálného farmářského a zpracovatelského prostředí.

Spotřebitelská veřejnost, zejména její dětská část, bude mít možnost poznávat všechny výhody hmyzu pomocí soutěží s edukativní složkou. Během nich se s hmyzem seznámí nejen teoreticky, ale i prakticky, tím, že si bude moci prohlédnout jednotlivé druhy hmyzu přímo v konkrétních chovných nádobách. Součástí soutěže bude i ochutnávka připravovaného hmyzu pro odvážné, která je důležitá zejména pro prolomení bariéry, tvořené ostychy, předsudky a nízkou zkušeností běžných spotřebitelů.

Na závěr akce bude připravena tisková konference o problematice hmyzu, kde promluví přizvaní odborníci, kteří představí široké využití hmyzu v jednotlivých oblastech zejména s důrazem na trvalé zvyšování kvality surovin používaných v potravinářství a krmivářství, a to i s ohledem na jeho příznivé environmentální dopady. Vystoupí zde pozvaní odborníci na zmíněno tématiku se svými přednáškami a následně budou odpovídat na dotazy veřejnosti a přizvaných médií.

Spolek výrobců hmyzu byl založen jako dobrovolný, nevládní a neziskový svazek občanů, vytvořený na demokratických a spolkových zásadách, nezávislý na politických stranách a náboženství. Hlavním úkolem a posláním spolku je podpora a popularizace chovu a zpracování vybraných druhů hmyzu a prosazování společných zájmů v této oblasti.

Bližší podrobnosti o připravované akci lze nalézt na www.svzh.cz/osvetovy-projekt-svzh, případné další informace pro tisk poskytne Ivan Papoušek, předseda spolku, tel. ………………, e-mail: postmaster@svzh.cz.

Akce se uskuteční s podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Tisková zpráva 2:

SVZH uspořádal propagaci hmyzu v ZOO Praha

Praha – 21.7.2022

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu pořádal ve dnech 16. a 17. července 2022 propagační akci v ZOO Praha zaměřenou na zvýšení povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě živočišné produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství v ČR. Akce se konala v rámci víkendu hmyzožravců, který zorganizovala ZOO Praha ve svém vzdělávacím centru.

Během uplynulého víkendu zavítalo do ZOO Praha přibližně 12.000 návštěvníků, z nichž mnozí zavítali také na pořádanou propagační akci SVZH, která byla svým pojetím atraktivní nejen pro dospělé návštěvníky otevřené novým formám produkce potravin živočišného původu, ale byla cíleně lákavá také pro předškolní i školní děti, které budou v dohledné době hlavními konzumenty potravin s obsahem hmyzu. K vidění byla rozšířená expozice několika druhů hmyzu a podmínek jejich farmového chovu, komentovaná škola vaření hmyzu s ochutnávkami, projekce tematických pořadů a videoukázek z reálného farmářského a zpracovatelského prostředí a také několik znalostních soutěží se zábavnou formou a edukativní složkou. Během nich se dětští návštěvníci seznámili s hmyzem nejen teoreticky, ale i prakticky tím, že si mohli prohlédnout jednotlivé druhy hmyzu přímo v konkrétních chovných nádobách. Součástí soutěže byla i ochutnávka připravovaného hmyzu pro odvážné, která je důležitá zejména pro prolomení bariéry, tvořené ostychy, předsudky a počáteční nedůvěrou běžných spotřebitelů.

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu na této akci mj. rozdával informační letáky, které edukativní formou představují důležitost hmyzu jako živočišné komodity překonávající v mnoha směrech kvalitu komodit z běžných hospodářských zvířat.

V neděli 17.7. v 16 hodin proběhla v prostorách vzdělávacího centra ZOO Praha beseda s veřejností o problematice hmyzu, kde promluvili přizvaní odborníci a představili široké využití hmyzu v jednotlivých oblastech zejména s důrazem na trvalé zvyšování kvality surovin používaných v potravinářství a krmivářství, a to i s ohledem na jeho příznivé environmentální dopady. Na závěr besedy proběhla bohatá diskuse s dotazy veřejnosti a zástupců přizvaných médií směrem k přednášejícím a po ukončení besedy i neformální pohovory malých i velkých zájemců o problematiku konzumace potravin z hmyzu.

Bližší podrobnosti o realizované akci lze nalézt na www.svzh.cz/osvetovy-projekt-svzh, případné další informace pro tisk poskytne Ivan Papoušek, předseda spolku, tel. 724 008 119, e-mail: postmaster@svzh.cz.

Akce se uskutečnila s podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Tisková zpráva 3:

SVZH pořádá propagaci hmyzu v prostorách Podblanického ekocentra a paraZOO Vlašim

Praha17.10.2022

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu připravuje na říjen 2022 propagační akci, zaměřenou na zvýšení povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě živočišné produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství v ČR. Propagace se bude odehrávat v rámci akce „Hmyzák – velké činy malých tvorů“, kterou pořádá Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim dne 22. října 2022 v prostorách Podblanického ekocentra a paraZOO Vlašim. Připraveny budou přednášky o hmyzu, prodejní stánky hmyzích produktů a po celou dobu bude otevřena hmyzí kuchyně a kavárna. Na programu je také konference o hmyzu s významnými českými chovateli a zpracovateli. Návštěvníci se mohou těšit také na zážitkovou hmyzí gastronomii v podání lokálního projektu Broukey – klíč k lepší budoucnosti a na své si přijdou i děti, pro které bude připraven edukační program se zábavnou formou.

Akci zaměřenou na propagaci hmyzu jako hospodářského zvířete pořádá Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu s podporou Ministerstva zemědělství ČR. „Snažíme se rozvíjet nové a zajímavé formy, jak co nejefektivněji seznamovat spotřebitele i odbornou veřejnost se všemi benefity, které používání hmyzu v potravinách a krmivech přináší“ říká Ivan Papoušek, předseda SVZH. „Jsou to výhody ekonomické ale také environmentální, s velmi výrazným pozitivním dopadem na životní prostředí“.

Chov hmyzu pro potravinářské účely se z dlouhodobého hlediska jeví jako jedna z nejudržitelnějších a nejekonomičtějších cest k zabezpečení dostatku potravy pro lidstvo. Přechod na tento způsob potravy by mohl mít zásadní vliv na zmírnění negativního dopadu intenzivního zemědělství, především živočišné produkce na životní prostředí, a to včetně pozitivního vlivu na trvalé snižování spotřeby pitné vody v živočišné produkci.

Vybrané druhy hmyzu, které jsou podle platné legislativy ČR nově zařazeny do kategorie hospodářských zvířat, představují plnohodnotnou zemědělskou komoditu se širokým potenciálem nejen v potravinářství, ale také v krmivářství a dalších oblastech. Cílem pořádané osvětové a propagační akce je efektivně vysvětlit, proč by zrovna hmyz měl být řazen na minimálně stejnou úroveň užitkovosti a přínosu, jako ostatní druhy hospodářských zvířat, dnes tradičně využívaných v živočišné produkci.

SVZH bude na této akci v Poblanickém ekocentru ve Vlašimi mj. rozdávat informační letáky, které edukativní formou představí důležitost hmyzu jako živočišné komodity překonávající v mnoha směrech kvalitu komodit z běžných hospodářských zvířat. Kromě expozice s praktickou ukázkou podmínek chovu hmyzu jako hospodářského zvířete budou moci návštěvníci zhlédnout krátké videoukázky z reálného farmářského a zpracovatelského prostředí.

Spotřebitelská veřejnost, zejména její dětská část, bude mít možnost poznávat všechny výhody hmyzu pomocí soutěží s edukativní složkou. Během nich se s hmyzem seznámí nejen teoreticky, ale i prakticky, tím, že si bude moci prohlédnout jednotlivé druhy hmyzu přímo v konkrétních chovných nádobách. Součástí soutěže bude i ochutnávka připravovaného hmyzu pro odvážné, která je důležitá zejména pro prolomení bariéry, tvořené ostychy, předsudky a nízkou zkušeností běžných spotřebitelů.

Od 14 hodin bude připravena konference o problematice hmyzu, kde promluví přizvaní odborníci, kteří představí široké využití hmyzu v jednotlivých oblastech zejména s důrazem na trvalé zvyšování kvality surovin používaných v potravinářství a krmivářství, a to i s ohledem na jeho příznivé environmentální dopady. V přednáškovém sále vystoupí pozvaní odborníci na zmíněnou tématiku se svými přednáškami a následně budou odpovídat na dotazy veřejnosti a přizvaných médií.

Spolek výrobců hmyzu byl založen jako dobrovolný, nevládní a neziskový svazek občanů, vytvořený na demokratických a spolkových zásadách, nezávislý na politických stranách a náboženství. Hlavním úkolem a posláním spolku je podpora a popularizace chovu a zpracování vybraných druhů hmyzu a prosazování společných zájmů v této oblasti.

Bližší podrobnosti o připravované akci lze nalézt na www.svzh.cz/osvetovy-projekt-svzh, případné další informace pro tisk poskytne Ivan Papoušek, předseda spolku, tel. ……………………., e-mail: postmaster@svzh.cz.

Akce se uskuteční s podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Tisková zpráva 4:

SVZH uspořádal propagaci hmyzu v prostorách Podblanického ekocentra a paraZOO Vlašim

Praha27.10.2022

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu pořádal dne 22. října 2022 propagační akci, zaměřenou na zvýšení povědomí spotřebitelů a široké veřejnosti o hmyzu jako o nové komoditě živočišné produkce, důležité pro budoucí soběstačnost a udržitelný rozvoj zemědělství v ČR. Akce se odehrávala v rámci akce „Hmyzák – velké činy malých tvorů“, kterou pořádalo Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim v prostorách Podblanického ekocentra a paraZOO Vlašim.

V sobotu 22. října zavítalo do prostor Podblanického ekocentra ve Vlašimi několik stovek návštěvníků, jež byli přilákáni pořádanou propagační akcí, kterou SVZH zaměřil nejen na dospělé návštěvníky otevřené novým formám produkce potravin živočišného původu, ale zacílil ji také pro předškolní i školní děti, které budou v dohledné době hlavními konzumenty potravin s obsahem hmyzu. K vidění byla rozšířená expozice několika druhů hmyzu a podmínek jejich farmového chovu, komentovaná škola vaření hmyzu s ochutnávkami, projekce tematických pořadů a videoukázek z reálného farmářského a zpracovatelského prostředí a také několik znalostních soutěží se zábavnou formou a edukativní složkou. Během nich se dětští návštěvníci seznámili s hmyzem nejen teoreticky, ale i prakticky tím, že si mohli prohlédnout jednotlivé druhy hmyzu přímo v konkrétních chovných nádobách. Součástí soutěže byla i ochutnávka připravovaného hmyzu pro odvážné, která je důležitá zejména pro prolomení bariéry, tvořené ostychy, předsudky a počáteční nedůvěrou běžných spotřebitelů.

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu na této akci mj. rozdával informační letáky, které edukativní formou představují důležitost hmyzu jako živočišné komodity překonávající v mnoha směrech kvalitu komodit z běžných hospodářských zvířat.

Na závěr propagační akce proběhla v prostorách Podblanického ekocentra beseda s veřejností o problematice hmyzu, kde promluvili přizvaní odborníci a představili široké využití hmyzu v jednotlivých oblastech zejména s důrazem na trvalé zvyšování kvality surovin používaných v potravinářství a krmivářství, a to i s ohledem na jeho příznivé environmentální dopady. Na závěr besedy proběhla bohatá diskuse s dotazy veřejnosti a zástupců přizvaných médií směrem k přednášejícím a po ukončení besedy i neformální pohovory malých i velkých zájemců o problematiku konzumace potravin z hmyzu.

Bližší podrobnosti o realizované akci lze nalézt na www.svzh.cz/osvetovy-projekt-svzh, případné další informace pro tisk poskytne Ivan Papoušek, předseda spolku, tel. 724 008 119, e-mail: postmaster@svzh.cz.

Akce se uskutečnila s podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Prezentaci osvětové činnosti našeho spolku v roce 2022 ve formě komentovaných fotografií si můžete prohlédnout zde: